قرقیزستان

اصل پاسپورت +۲ قطعه عکس ۴*۳+تسویه کامل + تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+مشخصیات فردی حضور مسافر در ایران الزامی است

۱۴روز کاری

۸۰$

۱ماهه توریستی عادی

۷ روز کاری ۱۱۰$

۱ماهه توریستی فوری

۱۴روز کاری

۹۰$

سه ماهه توریستی یک بار ورود عادی

۷ روز کاری ۱۳۰$

سه ماه تویستی یک ورود فوری

۱۴ روز کاری

۱۳۰$

سه ماهه توریستی مولتی عادی

۷ روز کاری

۲۲۰$

سه ماه توریستی مولتی فوری

۱۴ روز کاری

۱۰۰$

یک ماهه تجاری عادی

۷ روز کاری

۱۵۰$

یک ماهه تجاری فوری

۱۴ روز کاری

۱۱۰$

یک ماهه دو بار ورود عادی

۷ روز کاری

۱۷۰$

یک ماه تجاری دوبار ورود فوری

۱۴ روز کاری

۱۳۰$

یک ماه تجاری مولتی عادی

۷ روز کاری

۲۲۰$

یک ماهه تجاری مولتی فوری