قرقیزستان

اصل پاسپورت +۲ قطعه عکس ۴*۳+تسویه کامل + تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+مشخصیات فردی حضور مسافر در ایران الزامی است

۲۰روز کاری

۱۱۰$

۱۵ روزه توریستی عادی

۱۵ روز کاری ۱۴۵$

۱۵ روز توریستی فوری

۲۰روز کاری

۱۳۰$

یک ماهه توریستی عادی

۱۵ روز کاری ۱۶۵$

یک ماهه تجاری عادی

۱۵ روز کاری

۳۸۰$

سه ماهه توریستی سه بتر ورود