ویزا کشور روسیه
مدارک لازم زمان تحویل قیمت نوع ویزا
اصل پاسپورت امضاء شده عکس ۳*۴ رزرو بلیط و هتل روز کاری ۵ ۳.۵۰۰.۰۰۰ IRR ۱۵روزه توریسیتی عادی
۳ روز کاری ۵.۵۰۰.۰۰۰ IRR ۱۵ روزه توریستی فوری
روز کاری ۲۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰ IRR

۹۰$

یک ماهه تجاری عادی
روز کاری ۱۵ ۵.۲۰۰.۰۰۰ IRR

۱۲۰$

یک ماهه تجاری فوری
اصل پاسپورت امضاء شده-عکس روز کاری ۲۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰

۱۰۰$

۳ ماهه تجاری سینگل عادی
روز کاری ۱۵ ۵.۲۰۰.۰۰۰

۱۴۰$

۳ ماهه تجاری سینگل فوری
روز کاری ۲۵ ۸.۳۰۰.۰۰۰ IRR

۱۱۰$

۳ ماهه تجاری دبل عادی
روز کاری ۱۵ ۷.۰۰۰.۰۰۰ IRR

۱۶۰$

۳ ماه تجاری دبل فوری
اصل پاسپورت امضاء شده-عکس-آزمایش اچ آی وی -مصاحبه روز کاری ۱۵ ۸.۳۰۰.۰۰۰ IRR

۱۱۰$

یکساله تجاری مولتی پل عادی
روز کاری ۲۵ ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ IRR

۱۹۰$

 

یکساله تجاری مولتی پل فوری