ویزای دبی 
اخذ ویزای  دبی
اسکن رنگی با پاسپورت+چک ضمانت+تسویه کامل+مبنای محاسب روز کاری جهت اقدام ویزا از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود
ویزای یک ماه غیر قابل تمدید استتاریخ ورود مسافر به دبی در درخواست ذکر گردد

اخذ ویزاهای که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پ از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل (نمگیرددو باعث سابقه منفی )برای مسافر میشود

لذا در صورتی که مسافر به ویزای جذیذ نیاز داشته باشد یاید ویزای استفاد نشده قبلی شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوط(کنسل گرددو سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسئله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد

۱۷ روز کاری ۳۱۰درهم ۱۴روزه عادی
۳روز کاری ۳۶۵ درهم ۱۴ روز فوری (سرویس)
۷روز کاری ۳۸۵ درهم یک ماهه عادی
۵روز کاری ۱.۰۶۵ درهم ۳ ماخ سینگل
۵ روز کاری ۲۱۶۵ درهم ۳ ماه مولتی

۱ ماهه