ویزای دبی 
اخذ ویزای ۱۰۰% دبی

اسکن رنگی پاسپورت+تسئویه کامل -مبنای محاسبه روز کاری اقدام ویزا از روز بعد از دریافت مدارک خواهد  بود.

۷الی ۱۰ روز کاری

۲۸۵€ ۱۴روز عادی

۷ تا ۱۰ روز کاری

۳۱۰€ یک ماهه
۷ تا ۱۰ روز کاری ۱۰۳۰€

۳ ماهه