آژانس مسافرتی آوای تمدنآژانس مسافرتی آوای تمدن
Forgot password?

کربلا

pic-154572-1508867106

کربلا


نرخ بزرگسال هتل د کربلا هتل در نجف مناسبت تاریخ اعزام
2.500.000 المیزان(4شب) فائز(3شب) ولادت امام باقر(ع) و شهادت امام هادی(ع) 24/12/96
2.500.000 المیزان(4شب) فائز(3شب) ولادت امام محمد باقر (ع)و لیله الرغائب 25/12/96
2.500.000 المیزان(4شب) فائز(2شب) ولادت امام محمد باقر(ع) و لیله الرغائب 27/12/96
2.350.000 المیزان(5شب) فائز(2شب) شهادت امام هادی (ع)و لیله الرغائب 28/12/96
2.350.000 سلطان(5شب) فائز(2شب) شهادت امام هادی (ع)و لیله الرغائب 29/12/96
2.000.000 المیزان(5شب) فائز(2شب) لیله الرغائب و ولادت امام محمد تقی(ع) 01/01/97
2.000.000 المیزان(4شب) فائز(3شب) لیله الرغائب و ولادت امام محمد تقی(ع) 02/01/97
2.000.000 سلطان(4شب) فائز(3شب) ولادت امام محمد تقی (ع) 03/01/97
2.000.000 المیزان(5شب) فائز(2شب) ولادت امرالمومنین(ع) 05/01/97
2.000.000 المیزان(5شب) فائز(2شب) ولادت امرالمومنین(ع) 06/01/97
2.000.000 المیزان(5شب) فائز(2شب) ولادت امرالمومنین(ع) و وفات حضرت زینب 07/01/97
2.000.000 سلطان(5شب) فائز(2شب) ولادت امرالمومنین(ع) و وفات حضرت زینب 08/01/97
1.800.000 المیزان(4شب) فائز(3شب) ولادت امرالمومنین(ع) و وفات حضرت زینب 09/01/97تومان
تومان
countries symbol